2016 – 1st edition

PSM-MOFs

Post-Synthesis Modification of Metal Organic Frameworks

ICN2

TRL: 1-3
Ongoing

The objective of the PSM-MOFs project is protecting a promising technology and licensing it.

ICN2 researchers have developed a new technology for the Post-Synthesis Modification (PSM) of Metal Organic Frameworks (MOFs). This process is faster and with high conversion rates than current technologies. PSM-MOFs can be used independently of the way MOFs have been produced.

ICN2 is well known in the MOFs field in terms of scientific research and industrial applications. We have 2 patents related to MOFs production. Both patents are licensed to a European SME.

In order to protect the technology we will apply for a European patent EP. After a year from the priority date we will file a PCT application, and then we will have 18 extra months to negotiate with companies and to decide the territories that are interesting for entering into national phases.

As we have 2 patents licensed to a European SME, we will, first of all, communicate them the existence of this technology. This technology can be interesting, not only for them, but for all companies that are producing or are going to produce MOFs. We will contact this other companies too.

We assume that negotiation with the European SME could be hard because the present patent is independent from the 2 already licensed. What is more, we would like to license the patent to other companies, making the difficulty grow exponentially. For that reason we need advice of our legal services for writing the agreement and review companies suggestions.

Some of the companies of interest are producing and selling MOFs now, and our technology can be easily implemented. It can beat speed and results of current technologies, and can be improved to give better results in the future. For this reason we expect to have royalties soon after the license agreement. The royalties will increase fast as the applications of MOFs enter into the market.

Modificació post-síntesi de Metal Organic Frameworks / PSM-MOFs

L’objectiu del projecte PSM-MOFs és la protecció i llicència d’una prometedora tecnologia.

Investigadors de l’ICN2 han desenvolupat una nova tecnologia per a modificar MOFs després de la seva síntesi (PSM). Aquest procés és més ràpid i amb uns ratis de conversió més elevats que les tecnologies actuals. PSM-MOFs es pot fer servir amb qualsevol MOF independentment del mètode amb el qual s’hagi produït.

L’ICN2 és força conegut en el camp dels MOFs, a nivell científic i a nivell industrial. ICN2 té 2 patents per a la producció de MOFs. Ambdues han estat llicenciades a una PIME europea.

De cara a protegir la tecnologia sol·licitarem una patent europea EP. Un cop hagi passat un any de la data de prioritat sol·licitarem una PCT per a 18 mesos més per a negociar amb les empreses i per a decidir els territoris en els quals seria interessant entrar en fases nacionals.

En primer lloc ens posarem en contacte amb la PIME europea que té llicenciades les 2 patents de MOFs per a comunicar-los l’existència d’aquesta tecnologia. Però aquesta tecnologia pot ser interessant per altres empreses que produeixin o vagin a produir MOFs. És per aquest motiu que també contactarem amb altres companyies.

Considerem que la negociació amb la PIME europea serà complicada degut al fet de que la nova patent és independent de les 2 que ja estan llicenciades. A més a més, ens agradaria llicenciar la patent a altres companyies, fet que incrementa la dificultat exponencialment. Per aquest motiu necessitem el consell dels nostres assessors legals per a la redacció dels acords i la revisió de les suggerències de les empreses.

Algunes de les companyies d’interès estan produint i venent MOFs en aquests moments. La nostra tecnologia es pot implementar fàcilment. A dia d’avui pot millorar la velocitat i els resultats de les tecnologies actuals i pot desenvolupar-se per donar millors resultats en el futur. Per aquest motiu considerem que podem obtenir ingressos en concepte de regalies poc després d’haver signat acords de llicència. Els ingressos per regalies aniran incrementant ràpidament a mesura que les aplicacions pels MOFs es vagin introduint en el mercat.