2016 – 1st edition

HH-LAB

Compact device for in vitro and in vivo hybrid magneto-thermal and photo-thermal therapies

ICN2

TRL: 1-3
Ongoing

Researchers of ICN2 Magnetic Nanostructures’s Group, led by ICREA Professor Josep Nogués, have developed a technology within the medical device sector for its use in research activities. It’s a laboratory prototype that enables simultaneous magnetic and optical actuation on nanoparticles to enhance their local heat generation and, consequently, their efficiency for local hyperthermia nanotherapies with smaller particle concentrations, lower field intensities and in deeper tissue.

This prototype has been validated by the analysis of magnetic and optical heating efficiency in colloidal dispersions of magnetic, plasmonic and magneto-plasmonic nanoparticles, and by the in vitro analysis of the magneto-thermal and photo-thermal effects in cell cultures. This TRL 4 prototype has significant advantages compared to other commercial devices, since it is possible to integrate photo and magneto-thermal therapies.

ICN2 has protected this technology with an European patent application, following an specific protection strategy related to the thermoablative techniques market, which is estimated at $225 million worldwide ($125 million in the United States), with a constant positive Annual Growth Rate.

The aims of this GINJOL project is licensing-out the HH-LAB device, and stablish joint development agreements for its industrial development.

Dispositiu compacte per a la realització in vivo i in vitro de teràpies híbrides, magneto-tèrmiques i fototèrmiques.

Investigadors del grup Nanoestructures Magnètiques de l’ICN2, liderat pel Prof. ICREA Josep Nogués, han desenvolupat una tecnologia emmarcada dins del sector dels dispositius mèdics per al seu ús a l’àmbit de la recerca. Es tracta d’un prototip de laboratori que permet l’activació simultània de mecanismes magnètics i òptics en nanopartícules, per millorar la seva generació de calor local i, en conseqüència, la seva eficiència per nanoteràpies d’hipertèrmia local. D’entre els seus aventatges destaquem, una menor concentració de partícules, disminució de la intensitat de camp, i capacitat d’arribar a teixits més interiors.

El prototip de laboratori de l’ICN2 ha estat validat per l’anàlisi de l’eficàcia d’escalfament magnètic i òptic de dispersions col·loïdals de nanopartícules magnètiques, plasmòniques i magneto-plasmònica, i per l’anàlisi in vitro dels efectes magneto-tèrmic i foto-tèrmic en cultius cel·lulars, i compta amb importants avantatges competitius respecte als dispositius comercials, ja que pot integrar els tractaments òptics i magnètics en un sol dispositiu, trobant-se en una classificació de TRL 4.

L’ICN2 ha protegit la tecnologia mitjançant una sol·licitud de patent europea, seguint una estratègia de protecció específica per al nínxol de mercat corresponent, que s’estima en $ 225 milions al món ($ 125 milions als Estats Units), amb un Creixement Anual positiu.

L’objectiu d’aquest projecte GÍNJOL és llicenciar el dispositiu HH-LAB, incloent-hi l’establiment d’acords de recerca conjunta per al seu desenvolupament industrial.