2016 – 1st edition

AB-ADJUVANTS

Antimicrobial adjuvants in the fight of resistant bacteria

VHIR

TRL: 1-3
Abandoned (Returned)

In the recent decades the use and misuse of antibiotics has promoted the emergence of resistant bacterial strains. At present, the number of last-resource antibiotics is extremely limited and the number of newly discovered antibiotics in the last decades has declined dramatically. In this context, the WHO has warned that therapeutic coverage will be insufficient within 10 years, leaving the world at risk of entering a `postantibiotic era’, in which antibiotics will no longer be effective against certain infectious diseases. At present, in the EU, around 400,000 patients are infected each year with resistant bacterial trains, of which 25,000 patients die. Resistant strains have an estimated cost of €1,500M for the European Health System.

However, these costs are likely to be an underestimated, because (i) they do not account for the annual 135,000 deaths in the EU from sepsis and (ii) side-effects are not taken into consideration including more and longer admissions to intensive Care Units and additional days of hospitalization.

Pathogens can develop resistance to antibiotics by using efflux pumps that expel antibiotics outside the cell. These resistance proteins need a specific three-dimensional folding to be functional. We propose the design of new molecules to inhibit the correct folding of these proteins related with antibiotic resistance. The combination of these molecules could allow the utilization of such antibiotics that would be otherwise unusable. In that context, we have designed three new molecules that will be validated for this application.

Adjuvants antimicrobians per la lluita contra la resistència bacteriana

En les últimes dècades, l’ús i abús d’antibiòtics ha promogut l’aparició de soques bacterianes resistents. En l’actualitat, el nombre d’antibiòtics d’últim recurs és extremadament limitat i el nombre de nous antibiòtics descoberts recentment ha disminuït dràsticament. En aquest context, l’OMS ha advertit que la cobertura terapèutica serà insuficient dins dels 10 anys, deixant al món en risc d’entrar en una època “postantibiòtic” a la qual els antibiòtics ja no seran eficaços contra certes malalties infeccioses. En l’actualitat, a la Unió Europea, al voltant de 400.000 pacients s’infecten cada any amb soques de bacteris resistents, dels quals moren 25.000. Les soques resistents tenen un cost estimat pel Sistema de Salut Europeu de 1.500 milions d’ €. No obstant això, aquests costos són probablement subestimats, pel fet que (i) que no tenen en compte les 135.000 morts anuals a la UE degut a les sèpsies i (ii) no es consideren els efectes secundaris, i l’increment de les estades a les unitats de cures intensives i els dies addicionals d’hospitalització.

Els agents patògens poden desenvolupar resistència als antibiòtics mitjançant l’ús de bombes d’efluxió que expulsen els antibiòtics fora de la cèl·lula. Aquestes proteïnes de resistència requereixen un plegament específic tridimensional per fer la seva funció.

Nosaltres proposem el disseny de noves molècules que impedeixin el correcte plegament d’aquestes proteïnes bacterianes de resistència a antibiòtics. D’aquesta manera, combinant-les amb els antibiòtics inutilitzats podríem rescatar el seu us. Amb aquest enfoc ja hem dissenyat tres noves molècules que pròximament validarem per aquesta aplicació.