2018 – 4th edition

GLIGHT

A cloud optical access network for virtualized GNSS receivers

CTTC

TRL: 2-4
Ongoing

This Project relates generally to the field of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and, in particular, to a novel system architecture for economic yet fast and accurate geodesic information provision and/or location determination.

The main idea consists of moving apart the GNSS antenna from the baseband processing, thus allowing for a number of new applications and services based on GNSS signal products. This is an approach already adopted by the IT industry, particularly in cellular networks operators, but its applicability to navigation systems still poses some technical challenges. CTTC researchers have demonstrated that those technical difficulties can now be overcome by making use of state-of-the-art optical networks technology, software-defined radio and automated orchestration systems, delivering a virtualized network service that can be deployed in minutes.

The proposed concept is inherently scalable, well-aligned to industry standards, and constitutes an enabling technology that can drastically reduce capital and operational expenditures in GNSS Reference Stations and the professional GNSS market, as well as allowing for new services and applications that are just not possible with current technology. The proposed system topology allocates all the baseband processing in a data center, which makes it a convenient solution for GNSS Commercial Services (e.g., Galileo E6), GNSS Authentication, and security-related applications (GPS M code, Galileo PRS), since the encryption module remains on the service provider’s premises. It also allows for innovative pricing strategies, such as the possibility to charge the user per delivered accuracy level, without requiring any change in the user equipment.

In order to achieve a commercial exploitation of the proposed concept, CTTC have already submitted an European Patent claim (“METHOD AND SYSTEM FOR VIRTUALIZED GNSS RECEPTION”, PCT application) and they are actively searching for funding in order to raise its marketability. This includes freedom to operate and business analysis reports, the purchase of other third-party licenses or the negotiation of partnerships with external agents, as well as commercial actions getting valuable feedback from potential users.

Aquest projecte està relaciona, en general, amb el camp dels Sistemes de Navegació Global per Satèl·lit (Global Navigation Satellite Systems o GNSS en anglès)) i, en particular, amb una nova arquitectura de sistema per a la provisió d’informació geodèsica econòmica, ràpida i precisa, i / o la determinació d’ubicació.

La idea principal consisteix a desplaçar físicament l’antena GNSS del processament en banda base del receptor, permetent així una sèrie de noves aplicacions i serveis basats en productes de senyals GNSS. Aquest és un enfocament ja adoptat per la indústria TIC, particularment en operadors de xarxes mòbils, però la seva aplicabilitat als sistemes de navegació encara planteja alguns reptes tècnics. Els investigadors del CTTC han demostrat que ara es poden superar aquestes dificultats tècniques mitjançant l’ús de tecnologia de xarxes òptiques d’última generació, ràdio definida per programari i sistemes d’orquestració automatitzats, que ofereixen un servei de xarxa virtualitzat que es pot implementar en qüestió de minuts.

El concepte proposat és inherentment escalable, ben alineat amb els estàndards de la indústria i constitueix una tecnologia habilitadora que pot reduir dràsticament les despeses de capital i operativa en les estacions de referència GNSS i el mercat de receptors GNSS professionals, així com permetre nous serveis i aplicacions que no són possible amb la tecnologia actual. La topologia del sistema proposada assigna tot el processament de banda base en un centre de dades, cosa que la converteix en una solució convenient per a serveis comercials GNSS (per exemple, Galileo E6), autenticació GNSS i aplicacions relacionades amb la seguretat (codi GPS M, Galileo PRS), ja que el mòdul de xifratge roman a les instal·lacions del proveïdor de serveis. També permet estratègies de preus innovadores, com la possibilitat de cobrar a l’usuari per nivell de precisió lliurat, sense necessitat de cap canvi en l’equip d’usuari.

Per aconseguir una explotació comercial del concepte proposat, el CTTC ja ha presentat una reclamació de Patent Europea (“MÈTODE I SISTEMA PER A LA RECEPCIÓ GNSS VIRTUALITZADA”, aplicació PCT) i cerca activament el finançament per augmentar la seva comercialització. Això inclou informes sobre la llibertat d’operació i anàlisi de negoci, la compra d’altres llicències de tercers o la negociació d’associacions amb agents externs, així com accions comercials que reben una valuosa retroalimentació de possibles usuaris.