2018 – 4th edition

VIP

Voxel Imaging Positron

emission tomography detector

IFAE

TRL: 4-6
Ongoing

The VIP detector module takes Positron Emission Tomography (PET) scanners to a new frontier with its 3D high granular spatial resolution and as well its high energy resolution, providing the oncologist/neurologist a powerful diagnostic tool that can detect cancerous lesions as small as 2mm in diameter compared to 8mm with the current PET scanner technology in the market today. According to the latest industry analysis by Arizton, the global medical imaging market size is expected to reach $46.65 billion by 2023, growing at a CAGR of 5.47% between 2017 and 2023.

The current proposal is aimed at contracting an external service for the development of a deep market research analysis to determining the segmentation existing in the medical imaging market, key players, market shares, distributors, brokers, customers, end-users, etc, in order to well estimate the future incomes coming from the exploitation of VIP technology, prioritizing the best suitable business model, and with this data be able to update our current summary business plan, as well as looking for external assessment on product development, for supporting the process of matching the prototype design and development in relevant environment with market requirements and regulatory standards.

At the same time the KTT unit recommends to apply for Ginjol for maintaining the intellectual property rights protection for the two VIP patents ongoing. The VIP-1 technology patent has extension several countries where there are clear potential markets (see end of section B). The last VIP patent application confers an added value to the VIP technology, as it provides real-time performance to the PET detector for metabolic activity monitoring applications.

El mòdul VIP de detecció per a escànners de tomografia per emissió de positrons (PET) obre una nova frontera amb la seva alta resolució espacial granular 3D i també la resolució d’alta energia, proporcionant al neuròleg/oncòleg una potent eina de diagnòstic que pot detectar lesions canceroses tan petites com 2mm de diàmetre respecte a 8mm amb la tecnologia PET actual en el mercat avui. Segons l’anàlisi de la indústria més recent per Arizton, s’espera que la mida de mercat de imatge mèdica global pot arribar a 46.65 milions de dòlars l’any 2023, creixent a un CAGR de 5.47% entre 2017 i el 2023.

La proposta actual pretén contractar un servei extern per al desenvolupament d’una anàlisi profunda d’investigació de mercats per determinar la segmentació existents en el mercat d’imatge mèdica, protagonistes, quotes de mercat, distribuïdors, clients, usuaris finals, etc, per poder així estimar els futurs ingressos procedents de l’explotació de tecnologia VIP, prioritzant el millor model de negoci i amb aquestes dades ser capaç d’actualitzar el pla d’empresa resum actual, així com buscar assessorament extern en desenvolupament de producte, per donar suport al procés de disseny del prototip i desenvolupament tenint en compte les necessitats del mercat i les normatives industrials i de mercat.

Al mateix temps la unitat de KTT recomana sol·licitar l’ajut Gínjol per al manteniment de la protecció de drets de propietat intel·lectual de les dues patents VIP en curs i amb extensions a diversos països on hi ha mercats potencials clars (vegeu el final de l’apartat B). La segona sol.licitud de patent VIP confereix un valor afegit a la tecnologia VIP de la primer patent, proporcionant actuació en temps real al detector de PET per a monitorització de l’activitat metabòlica.