2019 – 6th edition

CollyiruNP

Eye drops enriched with antioxidant nanoparticles

for the treatment of age-related macular degeneration

VHIR

TRL: 4-6
Ongoing

Age-related macular degeneration (AMD) is one of the most prevalent eye diseases, characterized by progressive degeneration of the macula. The progression of AMD is related to different factors, the most relevant being the accumulation of toxins, activation of the complement system and increased oxidative stress, mainly related to aging, unhealthy habits and predisposing genetic factors. At present, there is only effective treatment for the most advanced stages of wet AMD, when choroidal neovascularization appears that severely affects vision, but there is no treatment for advanced atrophic AMD or for the earliest stages of the pathology.

In recent years, efforts have intensified to investigate therapies to prevent early progression with antioxidant compounds. Recently, some nanoparticles had been added to this group.

The Pharmacokinetic Nanoparticles and the Ophtalmology reserach groups of VHIR have evaluated the antioxidant properties of a particular type of nanoparticles in their use as therapeutic agents for AMD and they have developed an in vivo tested an eye drop formulation for topical application in ocular tissue.

La degeneració macular relacionada amb l’edat (DMAE) és una de les malalties oculars més freqüents, caracteritzada per la degeneració progressiva de la màcula. La progressió de la DMAE està relacionada amb diferents factors, essent els més rellevants l’acumulació de toxines, l’activació del sistema del complement i l’augment de l’estrès oxidatiu, principalment relacionats amb l’envelliment, els hàbits de vida poc saludables i els factors genètics que hi predisposen. En l’actualitat, només existeix un tractament eficaç pels estadis més avançats de la DMAE humida, quan la neovascularització coroidal afecta greument la visió, però no existeix tractament per a la DMAE atròfica avançada ni pels estadis més primerencs de la patologia.

En els darrers anys, s’han intensificat els esforços per investigar teràpies per a prevenir la progressió primerenca amb compostos antioxidants. Recentment, s’han afegit algunes nanopartícules a aquest grup.

Els grups de Nanopartícules Farmacocinètiques i d’Oftalmologia del VHIR han avaluat les propietats antioxidants d’un tipus particular de nanopartícules en el seu ús com a agents terapèutics per a la DMAE i han desenvolupat una formulació de gotes oculars provada in vivo per a la seva aplicació tòpica en el teixit ocular.