2016 – 1st edition

ßPFO

A novel and promising new target against Alzheimer’s disease

IRB Barcelona

TRL: 1-3
Ongoing

βPFO describes a new target in Alzheimer’s disease (AD) and a methodology applicable as an in-vitro screening method for modulators of this target. The method forms, in an in-vitro membrane-mimicking environment, an homogeneous population of β-barrel pore-forming Aβ oligomers. βPFO results from extensive research experience on protein aggregation combined with an exhaustive screening of different physicochemical conditions that mimic a membrane environment.

The pore modulators developed against this target can serve as the long-expected directed therapy for AD, an unmet medical need affecting more than 44 million people worldwide and estimated to cost over €175 billion each year.

Project is currently covered by an European Patent Application and commercial actions are in progress with quite positive feedback, backing the industrial interest on this technology and envisioning possible long term returns of investment, both financial and social.

βPFO: Nova i prometedora diana contra la malaltia de Alzheimer

βPFO descriu una nova diana per la malaltia d’Alzheimer (AD) així com un mètode in vitro per identificar moduladors d’aquesta diana. El mètode reprodueix, en un entorn que simula les condicions fisicoquímiques de membrana in vitro, una població homogènia d’oligòmers Aß amb l’estructura de barril-β, formant, d’aquest modo, els porus. βPFO sorgeix a partir de l’àmplia experiència sobre l’agregació de proteïnes en combinació amb el cribratge exhaustiu de les diferents condicions fisicoquímiques que simulen l’entorn de membrana.

Els moduladors de porus desenvolupats contra aquesta diana poden representar una nova teràpia dirigida per la malaltia d’Alzheimer, una necessitat mèdica no coberta que afecta més de 44 milions de persones a tot el món i s’estima que costa més de 175 mil milions d ‘euros cada any.

La tecnologia està protegida mitjançant una sol·licitud de patent europea. Les accions comercials iniciades fins al moment han despertat un fort interès industrial en aquesta tecnologia preveient-se, a llarg termini, elevats beneficis de la inversió, tant a nivell econòmic com a nivell social.