2016 – 1st edition

ICTUS ISQUÈMIC

Kit per al diagnòstic/pronòstic d’ictus isquèmic en individus amb estenosi carotídia elevada

IDIBELL

TRL: 1-3
Ongoing

Stroke is responsible for more than 10% of deaths worldwide and represents one of the leading causes of disability in the developed countries. Low-degree chronic inflammation due to the present lifestyle (diet, stress, sedentariness) have a negative impact in the vascular homeostasis and, consequently, its main outcomes (obesity, hypertension, high blood cholesterol, cigarette smoking, diabetes) have become undisputed primary risk factors for the occurrence of stroke. Indeed, atherosclerosis, the main vascular vessel pathology, results from the inflammatory build-up of lipid-laden macrophages in the vessel wall, although its precise molecular pathogenic mechanism is still poorly understood. Carotid artery atherosclerosis has become one of the major high risk mechanisms for the occurrence of ischemic stroke, which represents more than 80% of all cerebrovascular events.

Dr Aran’s group has characterized a cell-free circulating miRNA as a novel and independent biomarker for vulnerable atherothrombotic plaque identification in patients with high-grade carotid artery stenosis and, consequently, for primary and secondary ischemic stroke risk prediction, particularly in high cardiovascular risk individuals (SCORE >5). Moreover, this circulating miRNA constitutes a promising prognostic biomarker to monitor the effectiveness of the best medical treatment, and for the occurrence or restenosis.

Therefore, the presented technology relates to a method for diagnosing unstable atherosclerotic plaque from a subject, for determining the probability that a subject suffers from a stroke, and/or for the selection of a therapy for a subject suffering from carotid artery disease, that comprises:

(i) Determining the expression level of the circulating miRNA in a sample from said subject, and

(ii) Comparing the expression level obtained in (i) to a reference value,

wherein if the expression level of circulating miRNA (i) is decreased with respect to the reference value, then the subject is diagnosed with unstable atherosclerotic plaque, the subject shows a high probability of suffering from a stroke, and/or a therapy comprising a pharmacological treatment or a revascularization procedure is selected.

Wherein if the expression level of the circulating miRNA (i) is equal or increased with respect to the reference value, then the subject is not diagnosed with unstable atherosclerotic plaque, shows a low probability of suffering from a stroke, and/or the atherosclerotic disease will not show a rapid progression.

L’accident cerebrovascular és responsable de més del 10% de les morts a tot el món i representa una de les principals causes de discapacitat en els països desenvolupats. La inflamació crònica de baix grau a causa de l’actual estil de vida (dieta, l’estrès, el sedentarisme) te un impacte negatiu en l’homeòstasi vascular i, en conseqüència, els seus resultats principals (l’obesitat, la hipertensió, la hipercolesterolèmia, tabaquisme, diabetis) s’han convertit en factors principals indiscutibles de risc per a l’ocurrència d’accident cerebrovascular. De fet, l’aterosclerosi, la principal patologia vascular dels vasos sanguinis, resulta de la acumulació inflamatòria de macròfags carregats de lípids a la paret dels vasos, encara que el seu mecanisme patogènic molecular precís encara és poc conegut. L’aterosclerosi de l’artèria caròtida s’ha convertit en un dels principals mecanismes d’alt risc per a l’ocurrència d’un accident cerebrovascular isquèmic, el que representa més del 80% de tots els esdeveniments cerebrovasculars.

El grup del Dr. Aran ha caracteritzat un miRNA circulant lliure de cèl·lules com un nou i independent biomarcador per a la identificació de la placa aterotrombòtica en pacients vulnerables amb estenosi de l’artèria caròtida d’alt grau i, en conseqüència, per a la predicció del risc d’accident cerebrovascular isquèmic primari i secundari, particularment en individus d’alt risc cardiovascular (SCORE> 5). D’altra banda, aquest miRNA circulant constitueix un biomarcador pronòstic prometedor per monitoritzar l’efectivitat del millor tractaments mèdic, i per l’ocurrència o reestenosi.

Per tant, la tecnologia presentada es refereix a un mètode per al diagnòstic de la placa ateroscleròtica inestable d’un subjecte, per determinar la probabilitat que un subjecte pateixi un accident cerebrovascular, i / o per a la selecció d’una teràpia per a un subjecte que pateix de malaltia de l’artèria caròtida, que comprèn:

(i) Determinar el nivell d’expressió del miRNA que circula en una mostra de dit subjecte, i

(ii) comparar el nivell d’expressió obtingut en (i) a un valor de referència,

en el qual si el nivell d’expressió de circulació del miRNA (i) disminueix respecte al valor de referència, llavors el subjecte és diagnosticat amb placa ateroscleròtica inestable, el subjecte mostra una alta probabilitat de patir un accident cerebrovascular, i / o una teràpia que comprèn un tractament farmacològic o es selecciona un procediment de revascularització.

I al que si el nivell d’expressió dels miRNA circulants (i) és igual o augmentat respecte al valor de referència, llavors el subjecte no és diagnosticat amb placa ateroscleròtica inestable, mostra una baixa probabilitat de patir un accident cerebrovascular, i / o la malaltia ateroscleròtica no mostrarà una progressió ràpida.