2018 – 4th edition

SUTURE-2

Mechanical atraumatic microvascular suture

IGTP

TRL: 2-4
Ongoing

Since the begining of microsurgery, the development of a quick, easy, long term patency and reproducible anastomosis system have been a challenge for plastic and other surgeons.

To achieve this objective, many mechanical sutures and sutureless devices have been designed, with few of them in use nowadays. The reason why none of this methods are used routinely is because all the devices need to fold, perforate or to leave intraluminal material in the anastomosed area. Veins have particular characteristics allowing the surgeon to adapt them easily to devices, but when the structure handled is stronger, like arteries, ureters, and biliary ducts the use of this devices gets more difficult, leading the surgeon to hand sew the structure.
We propose a mechanical sutureless device with the potential beneficial characteristics like the ones exposed before without the need of damaging the anastomosed structure.

The device is designed initially for microsurgical vascular anastomosis, but potentially is capable to anastomose any human or animal tubular structure with a lumen (Arteries, veins, ureters, biliary ducts, bronchi…)
A EU patent of this invention has been filed and the prototype development and animals’ studies will be done to test the safety and efficacy.

Des dels inicis de la microcirurgia ha estat un repte per als cirurgians plàstics i d’altres especialitats el desenvolupament d’un sistema fàcil, ràpid, durador i reproduïble per a realitzar anastomosis.

Per a aconseguir aquest objectiu s’han desenvolupat múltiples sistemes mecànics i sutures sense fil, però pocs d’ells s’utilitzen avui en dia. La raó d’aquest baix ús és perquè tots els dispositius al mercat precisen plegar, perforar o deixar material intraluminal a l’estructura a anastomosar. En el cas particular de les venes, es poden adaptar fàcilment a aquest sistemes però quan l’estructura amb la que es treballa és més rígida, com artèries, urèters o via biliar, aquesta adaptació és complicada pel que el cirurgià es decanta per suturar a mà.
El que proposem és un dispositiu de sutura mecànica amb els potencials beneficis descrits inicialment però sense la necessitat d’agredir l’estructura anastomosada.

Conceptualment, el dispositiu està dissenyat per anastomosis microquirúrgiques, però el seu potencial s’estén a qualsevol estructura tubular amb lumen que precisi d’anastomosi, ja sigui humana o animal (artèries, venes, urèters, via biliar, bronquis…).

La patent EU d’aquest dispositiu ha estat dipositada i s’iniciarà el desenvolupament tecnològic del prototip i la seva posterior avaluació d’eficàcia i seguretat en un estudi en animals.