2018 – 4th edition

3D START

Photoinitiator compounds for

polymerization induced by visible light

ICIQ

TRL: 2-4
Ongoing

The research group of Prof. Paolo Melchiorre has recently discovered a new family of type I photoinitiators of free radical polymerization processes that can be operated using visible light of weak intensity to promote the reaction. Upon excitation, these coloured compounds dissociate into non-coloured reactive components, which avoids provoking undesired coloration of the formed polymer. The prepared compounds also present the advantage of potentially entering a controlled living radical polymerization mechanism, which allows for the preparation of polymers with a narrow polydispersity index. ICIQ, through its technology incubation laboratory (CSOL), is now preparing and characterizing libraries of photoinitiator compounds in order to perform a benchmarking with identified golden standards for photopolymerization (hydroxyketones and phosphine oxides). This activity will allow for the identification of unique selling points. In parallel to this, the ICIQ IP unit is proceeding with the filing of a patent application for this technology. We plan to use the Gínjol contribution to support the realization of a market study allowing for the identification and prioritization of commercial applications in different sectors (coatings, adhesives, 3D printing), as well as potential partners for the joint development of applications through material transfer agreement and the grant of options to license. The global market for UV-cured resins is forecast to grow from $3.35 billion in 2016 to $6.69 billion by 2024, which reflects that there is room for innovative technologies in the field. ICIQ plans to commercialize these compounds through a segmented licensing program (depending on applications) or through the creation of a spin-off company.

El grup de recerca del Prof. Paolo Melchiorre a l’ICIQ ha descobert recentment una nova família de fotoiniciadors de tipus 1 per a la reacció de polimerització radicalària que es poden utilitzar emprant llum visible de baixa intensitat (llum solar o LED blau) per promoure la reacció. Quan s’irradien amb llum visible, aquests compostos colorats es dissocien en dos components reactius no colorats, el que permet evitar una coloració no desitjada en polímer format. Els compostos desenvolupats també tenen com a avantatge que poden operar un mecanisme de polimerització viva i controlada resultant en la formació de polímers amb un índex de polidispersitat baix. L’ICIQ, a través del seu laboratori d’incubació de tecnologies (CSOL), està preparant I caracteritzant les propietats d’una llibreria de compostos fotoiniciadors amb l’objectiu de comparar-los amb compostos comercials emprats habitualment en curing de resines i foto polimerització (ex. Hidroxicetones o òxids de fosfines). Aquesta activitat permetrà identificar els avantatges competitius dels compostos preparats en reaccions de polimerització. Paral·lelament, la unitat de Propietat Industrial de l’ICIQ està duent a terme els tràmits per protegir aquests compostos mitjançant drets de patent (Europa). La contribució del programa Gínjol s’utilitzaria per finançar la sub-contractació d’un estudi de mercat avançat que permeti d’una banda identificar i prioritzar les aplicacions comercials més prometedores d’aquests compostos en diferents sectors (ex. Recobriments, adhesius I manufactura avançada/impressió 3D), I d’altra banda identificar possibles socis industrials de cara al desenvolupament conjunt d’aquestes aplicacions a través de l’execució d’acords de transferència de materials i/o d’opcions de llicència. Es calcula que el mercat global per a les resines curades per UV creixerà d’uns $3,350 milions al 2016 a uns $6,690 milions al 2024, la qual cosa indica que el sector pot acollir tecnologies innovadores. L’ICIQ persegueix la comercialització d’aquests compostos a través d’un programa de llicències segmentades per aplicacions desenvolupades de forma conjunta amb socis industrials, o a través de la creació d’una empresa spin-off.