2019 – 5th edition

PHOTO-RX 02

Commercialization of a parallel photoreactor

ICIQ

TRL: 8
Ongoing

The research group of Prof. Julio Lloret-Fillol at ICIQ has developed pre-commercial functional prototypes of parallel photoreactors useful in the development of photochemical methodologies. While currently available commercial devices for parallel photochemistry do not allow irradiating with high intensity light and full control of temperature of reaction, the genuine design of these reactors warrant a high control of reaction parameters, such as temperature and light intensity, which both influence seriously the outcome of the processes. The research group is currently in contact with an investor willing to support the commercialization of these devices through the creation of a spin-off company.

The device is protected by an international patent application. We plan to use to financial contribution of the GÍNJOL fund to request an International Preliminary Examination Report on patentability as well as an opinion on Freedom to Operate. Both actions are expected to facilitate the decision making process for the investment and for the entry in national phases.

El grup de recerca del Prof. Julio Lloret-Fillol a l’ICIQ ha desenvolupat prototips funcionals precomercials de fotorreactors paral·lels útils en el desenvolupament de metodologies fotoquímiques. Mentre els dispositius comercials disponibles per a la fotoquímica en paral·lel actualment no permeten irradiar amb llum d’alta intensitat ni tenir un control total de la temperatura de reacció, el disseny únic d’aquests reactors garanteix un alt control dels paràmetres de reacció, com la temperatura i la intensitat de la llum. El grup de recerca està actualment en contacte amb un inversor disposat a donar suport a la comercialització d’aquests dispositius a través de la creació d’una empresa spin-off.

El dispositiu està protegit per una sol licitud de patent internacional. Tenim previst utilitzar la contribució financera del fons GÍNJOL per demanar un informe internacional d’examen preliminar sobre patentabilitat, així com una opinió sobre la llibertat d’operació. Preveiem que ambdues accions facilitaran el procés de presa de decisions per a la inversió i per a l’entrada en fases nacionals de la sol·licitud de patent.