2019 – 5th edition

LEGO – CHEM

Development of commercial applications

of late-stage functionalization technologies

ICIQ

TRL: 3
Ongoing

The research group of Dr Marcos García Suero at ICIQ has developed a methodology for the diazomethylation of aryl compound which exhibits high potential in late-stage functionalization applications. In particular, the method employs specific reagents and conditions of reaction (photocatalysis) that are object of an international patent application. We now aim at exploring several potential exploitation scenarios through the adoption of a stepwise approach:

  1. In the first place, we wish to develop a kit of reagents to carry out the developed diazomethylation method as well as further derivatization ingredients. This kit could be commercialized through suppliers of R&D chemicals.
  2. In a second time, several business cases have been identified, all relying on the implmentation of the developed method in adde-value services, such as drug discovery and drug development. Sutable vehicles to implement this model have been identified (spin-off or technology license to CROs).

El grup de recerca del Dr. Marcos García Suero a l’ICIQ ha desenvolupat una metodologia per a la diazometilació de compostos aromàtics que presenta un alt potencial en aplicacions de funcionalització dquímica en les darreres etapes de síntesi. En particular, el mètode empra reactius específics i condicions de reacció (fotocatàlisi) objecte d’una sol·licitud de patent internacional. Ara tenim l’objectiu d’explorar diversos escenaris potencials d’explotació  mitjançant una aproximació progressiva a la comercialització:

  1. En primer lloc, volem desenvolupar un kit de reactius per dur a terme el mètode de diazometilació desenvolupat, així com altres ingredients de derivatització posterior. Aquest kit es podria comercialitzar a través de proveïdors de productes químics d’R + D.
  2. En segon lloc, s’han identificat diversos casos de negoci, tots basats en la implantació del mètode desenvolupat en serveis de valor afegit, com ara el descobriment de fàrmacs i el desenvolupament de fàrmacs. S’han identificat vehicles aptes per implementar aquest model (spin-off o llicència de tecnologia a CRO).

Tenim la intenció d’utilitzar la contribució de finançament de GÍNJOL per procedir a l’entrada a fases nacionals de la sol·licitud de patent.