2017 – 3rd edition

GAS-1

New treatment against neutralizing antibodies in Gram-negative bacteria infection

IDIBELL

TRL: 4-6
Ongoing

Infection and related sepsis, primarily caused by Gram-negative bacteria, are the leading cause of death in non-cardiac ICUs, with mortality rates that reach 60% and account for approximately 40% of total ICU expenditure. Gram-negative bacteria infections in ICUs have features that are of particular concern. These microorganisms are highly efficient at up-regulating or acquiring genes that code for mechanisms of antibiotic drug resistance, especially in the presence of antibiotic selection pressure. Compounding the problem of antimicrobial-drug resistance is the threat of a reduction in the discovery and development of new antibiotics to fight these infections. The Spin-off we are creating from IDIBELL (RemAb Therapeutics) aims to prevent ICU-acquired infections caused by Gram-negative bacteria using a totally novel approach based on the removal of pre-existing non-neutralising antibodies from plasma, which are “used” by these microorganisms to facilitate their infectivity. Antibody-dependent enhancement (ADE) of infection occurs when non-neutralizing antibodies bind to a pathogen and, instead of neutralizing the pathogen, facilitate its infectivity. In humans, natural antibodies targeting the galactose α1-3 galactose (αGal) epitope, which is present in many microorganisms and mammals but not in primates, compete with existing neutralizing antibodies to bind Gram-negative bacteria. The higher affinity of non-neutralizing anti-αGal antibodies to bacterial antigens block the binding of neutralizing antibodies, which can be restored by removing the anti-αGal antibodies with our technology , the glycoconjugate RA-01.

The number of patients admitted to ICU that may benefit from the treatment with RA-01 to prevent the acquirement of Gram-negative infections is more than 4 million per year. We estimate that a treatment cost between $ 600 and $ 1000, which would be cost-benefit for healthcare systems, could generate a peak-year commercial opportunity ranging from $ 1.2 billion to $ 4 billion for the treatment from 2 to 4 million ICU patients. The initial prevention of Gram-negative infections in ICU patients with the use of RA-01 may be later expanded to patients admitted to non-ICU hospital wards with a higher risk for developing nosocomial infections. This includes patients undergoing major surgeries, and having severe immunosuppression or medical comorbidities. RemAb development plan is composed by three different programs. The Program-01 is oriented to prevent Gram-negative nosocomial infections (RA-01).

The development plan will demand a total estimated budget of 16 M €, from which 1.5 M € will be raised from seed capital (2018, Q1), 4.5 M € from a Serie A of financing (2019, Q3) to complete pre-clinic studies and Phase I (first-in-man) clinical trial. Finally, a Serie B of 10 M € to complete all related to Phase II clinical trial (2021, Q1). The technology (RA-01) is currently protected by an European patent application with priority number EP14382324.3, filed with priority date 22nd August 2014. The mentioned patent has entered in regional /national phases in February 2017. Countries of commercial interest and strategically more interesting to validate patent protection are: Europe, USA, Japan, Australia, Canada, Mexico, Russia, Korea and China. RemAb is also working in generating new IP to expand the company’s portfolio. To this end, it is exploring new applications for RA-01 and searching new candidates to achieve “composition of matter” for similar and related applications (RA-01.1, RA-02).

La infecció i la sèpsia relacionada, principalment causades per bacteris Gram-negatius, són la principal causa de mort en UCIs no cardíaques, amb taxes de mortalitat que arriben al 60% i representen aproximadament el 40% de la despesa total de la UCI. Les infeccions per bacteris Gram-negatius a les UCIs tenen característiques que són particularment preocupants. Aquests microorganismes són altament eficients sobre-regulant o adquirint gens que codifiquen mecanismes de resistència a antibiòtics, especialment en presència de pressió selectiva per antibiòtics. El problema de la creixent resistència als fàrmacs antimicrobians és una amenaça que redueix el descobriment i desenvolupament de nous antibiòtics per a combatre aquestes infeccions. La Spin-off que estem creant des d’ IDIBELL (RemAb Therapeutics) té com a objectiu prevenir les infeccions adquirides a la UCI i causades per bacteris Gram-negatius, utilitzant un enfocament totalment nou basat en l’eliminació d’anticossos no neutralitzants, preexistents al plasma, que són “utilitzats” per aquests microorganismes per a facilitar la seva infecció. L’amplificació depenent d’’anticossos (ADE) es produeix quan els anticossos no neutralitzants s’uneixen a un patogen i, en comptes de neutralitzar-lo, faciliten la seva infecció. En humans, els anticossos naturals dirigits contra l’epítop α1-3 galactosa (αGal), que està present en molts microorganismes i mamífers, però no en primats, competeixen amb els anticossos neutralitzants existents per unir-se a bacteris Gram-negatius. La major afinitat dels anticossos anti-αGal no neutralitzants als antígens bacterians, bloqueja la unió dels anticossos neutralitzants, que poden ser restaurats si s’eliminen els anticossos anti-αGal amb la nostra tecnologia, el glicoconjugat RA-01.

El nombre de pacients ingressats a la UCI que podrien beneficiar-se del tractament amb RA-01 per prevenir l’adquisició d’infeccions Gram-negatives és superior als 4 milions anuals. Estimem que un cost de tractament entre 600$ i 1000$, seria beneficiós en costos per als sistemes sanitaris, i podria generar una oportunitat comercial màxima que oscil•laria entre els 1.2 bilions i 4 bilions de $ anuals, per al tractament de 2 a 4 milions de pacients a la UCI . La prevenció inicial de les infeccions Gram-negatives en pacients de la UCI amb l’ús de RA-01, podria ser posteriorment expandida als pacients ingressats en àrees hospitalàries fora de la UCI amb major risc de desenvolupar infeccions nosocomials. Això inclou pacients sotmesos a cirurgies majors i amb immunosupressions greus o comorbiditats mèdiques. El pla de desenvolupament de RemAb està format per tres programes diferents. El Programa-01 està orientat a prevenir infeccions nosocomials Gram-negatives (RA-01).

El pla de desenvolupament exigirà un pressupost total estimat de 16 M €, dels quals 1,5 milions d’euros seran obtinguts a partir del capital llavor (2018, Q1), 4,5 M € de la Sèrie A de finançament (2019, Q3) per completar estudis pre-clínics i assajos clínics de la fase I (first-in-man). Finalment, una sèrie B de 10 M€ per completar tots els assaigs clínics de fase II (2021, Q1). La tecnologia (RA-01) està actualment protegida per una sol·licitud de patent europea amb número de prioritat EP14382324.3, presentada amb data de prioritat el 22 d’agost de 2014. La patent esmentada ha entrat en fases regionals / nacionals al febrer de 2017. Els països d’interès comercial i estratègicament més interessants per validar la protecció de la patent són: Europa, EUA, Japó, Austràlia, Canadà, Mèxic, Rússia, Corea i Xina. RemAb està també treballant en la generació de nova IP per ampliar la cartera de l’empresa. Per això, s’estan explorant noves aplicacions per RA-01 i buscant nous candidats per aconseguir “composition of mater” per a aplicacions similars i relacionades (RA-01.1, RA-02).