2017 – 3rd edition

CARDIOCALP

Calpain inhibitors in the prevention and/or treatment of ventricular remodeling

VHIR

TRL: 4-6
Ongoing

Ventricular remodeling is the response of the myocardium to the biomechanical stress or neurohormonal stimulation that accompanies many forms of heart disease including ischemic disease, arterial hypertension, valvular diseases, dilated cardiomyopathy or myocarditis. This initially compensatory and adaptive process progresses, if the stress persists, to an adverse ventricular remodeling characterized by hypertrophy of cardiomyocytes, infiltration of proinflammatory cells and an excess in the deposition of collagen in the interstitial matrix with functional consequences. Recent results obtained by the group suggest that calpains, Ca2 + dependent proteases, could be a therapeutic target in the treatment of ventricular remodeling.

The group has positive results demonstrating in vivo that the administration of SNJ-1945 reduces the area of fibrosis, hypertrophy of the cardiomyocytes and improves the contractile function of the myocardium, proving that, besides acting in the acute phase as already we had previously described, the calpain also act on the processes of post myocardium infarction remodeling. These results, together with the mode of administration used, suggest that pharmacological inhibition of calpain could be a useful strategy in the treatment of adverse remodeling and pos myocardial infarction heart failure.

In this sense it is important to remark that patients develop myocardial remodeling and heart failure after myocardial infarction (MI) and overall CVD accounts for 37% of all deaths in the EU and it is estimated to cost the EU economy €210 billion a year. Heart Failure remains one of the most common reasons for hospitalization in the 7MM, accounting for almost 5% of all medical admissions in most countries.

Results obtaining with SNJ-1945 are protected under a PCT application and IP rigths are shared with Senju Pharmaceutical in a 50 % and the stage of development is TLR 4. The project has the support of the pharmaceutical industry and it is expected to license the asset in 2019, some companies have already shown interest in the treatment.

La remodelació ventricular és la resposta del miocardi a l’estrès biomecànic o l’estimulació neurohormonal que acompanya moltes formes de malalties cardíaques com la malaltia isquèmica, la hipertensió arterial, les malalties valvulars, la cardiopatia dilatada o la miocarditis. Aquest procés inicialment compensatori i adaptatiu avança, si l’estrès persisteix, a una remodelació ventricular adversa caracteritzada per una hipertròfia de cardiomiocitos, infiltració de cèl·lules proinflamatòries i un excés de deposició de colagen en la matriu intersticial amb conseqüències funcionals. Els resultats recents obtinguts pel grup suggereixen que calpains, proteasas dependents de Ca2 +, podrien ser un objectiu terapèutic en el tractament de la remodelació ventricular.

El grup té resultats positius que demostren in vivo que l’administració del SNJ-1945 redueix l’àrea de la fibrosi, la hipertròfia dels cardiòmits i millora la funció contràctil del miocardi, demostrant que, a més d’actuar en la fase aguda com ja havíem descrit anteriorment, Calpain també actua sobre els processos de remodelació de l’infart de miocardi. Aquests resultats, juntament amb el mode d’administració utilitzat, suggereixen que la inhibició farmacològica de calpain podria ser una estratègia útil en el tractament de la remodelació adversa i la insuficiència cardíaca de l’infart miocardi.

En aquest sentit, és important remarcar que els pacients desenvolupen remodelacions miocàrdicas i insuficiència cardíaca després de l’infart de miocardi (IM), i que les malalties cardiovasculars el 37% de totes les morts a la UE i s’estima que costarà 210.000 milions d’euros l’any de l’economia de la UE. El fracàs cardíac continua sent un dels motius més freqüents de l’hospitalització als 7MM, que representa gairebé el 5% de totes les admissions mèdiques a la majoria de països

Els resultats obtinguts amb el SNJ-1945 estan protegits sota una aplicació PCT i les xarxes IP es comparteixen amb Senju Pharmaceuticals en un 50% i l’etapa de desenvolupament és TLR 4. El projecte compta amb el suport de la indústria farmacèutica i s’espera que llicencii l’actiu el 2019, algunes empreses ja han mostrat interès en el tractament.