2019 – 6th edition

AFIB

Diagnosis markers for atrial fibrillation

VHIR

TRL: 4-6
Ongoing

Atrial fibrillation (AF) is the most frequent cardiac arrhythmia in clinical practice affecting 3% of the general population and represents a growing challenge to public health in the aging population. AF, and in particular paroxysmal AF (episodes of AF that occur occasionally and then stop spontaneously), multiplies by five the risk of ischemic stroke and induces poorer stroke outcomes. A therapy based on anticoagulants may reduce stroke risk in AF individuals but is associated with an increased risk of bleeding. So, finding effective diagnostic strategies for early identification of paroxysmal AF is critical to apply appropriate therapies and avoid AF eventually turns into a permanent condition.

The present solution refers to an in vitro method for diagnosing AF in a subject, which is based on the combination of blood biomarkers. Compared to conventional AF diagnosis methods, AFIB technology allows for reliable and early diagnosis of paroxysmal AF with good sensibility and specificity, even in asymptomatic patients. The global objective of the project is the development and validation of a screening method for AF at primary care.

AFIB is currently on a TRL 4 as the biomarkers panel has been successfully tested on clinical samples from a cohort of 100 patients. The project aims to reach a TRL 6 in 2021. The tech transfer goal of AFIB is to license the technology, so, in order to increase the value of AFIB towards potential licensee companies, the following valorization steps will be performed:

  1. Test the biomarkers panel on larger cohorts of patients.
  2. Corroborate the identification potential of the AFIB biomarker panel by comparing it to a commercial biomarker analyses kit for detection of AF.

iii. Market study.

  1. File a priority European Patent + apply for a PCT patent. The priority patent was filed in 2019, whereas the PCT application will occur in 2020.
  2. Regulatory study.
  3. CE mark.

Both valorization steps i. and ii. are aimed to be performed with the financial and resource support of a big pharma, through a co-development agreement.

Eventually, we foresee this biomarker panel to be included in blood analysis prescribed by clinicians and performed in mass screenings to detect potential AF patients and treat them at the early stage of the disease.

The Ginjol Patent Fund program will greatly contribute to the valorization of the project by funding the drafting and filing of the priority European patent, and the PCT application whose costs sum up a total of 11.000€, of which 10.000 are requested in this application.

We plan to reimburse the 90% of the amount requested in 2022-23 through the Upfront and first Milestone payments, whereas the remaining amount will be reimbursed through the 10 % of the royalties obtained by VHIR at the commercialization of the asset.

La fibril·lació auricular (FA) és l’arrítmia cardíaca més freqüent en la pràctica clínica que afecta al 3% de la població general i representa un repte creixent per a la salut pública en la població que envelleix. La FA, i en particular la FA paroxismal (episodis de FA que ocorren ocasionalment i després es detenen espontàniament), multiplica per cinc el risc d’accident cerebrovascular isquèmic i indueix pitjors resultats. Un tractament basat en anticoagulants pot reduir el risc d’accident cerebrovascular en les persones amb FA, però s’associa amb un major risc d’hemorràgia. Per tant, trobar estratègies de diagnòstic efectives per a la identificació primerenca de la FA paroxismal és fonamental per a aplicar les teràpies apropiades i evitar que la FA finalment es converteixi en una afecció permanent.

La present solució es refereix a un mètode in vitro per al diagnòstic de la FA en un subjecte, que es basa en la combinació de biomarcadores sanguinis. En comparació amb els mètodes convencionals de diagnòstic de la FA, la tecnologia AFIB permet un diagnòstic fiable i precoç de la FA paroxismal amb bona sensibilitat i especificitat, fins i tot en pacients asimptomàtics. L’objectiu global del projecte és el desenvolupament i la validació d’un mètode de garbellat per a la FA en l’atenció primària.

AFIB es troba actualment en un TRL 4, ja que el panell de biomarcadores ha estat provat amb èxit en mostres clíniques d’una cohort de 100 pacients. L’objectiu del projecte és aconseguir una TRL 6 en 2021. L’objectiu de la transferència de tecnologia de la AFIB és la llicència de la tecnologia, per la qual cosa, amb la finalitat d’augmentar el valor de la AFIB per a les possibles empreses licenciatarias, es duran a terme els següents passos de valorització:

  1. Provi el panell de biomarcadores en cohorts més grans de pacients.
  2. Corroborar el potencial d’identificació del panell de biomarcadores AFIB comparant-lo amb un kit d’anàlisi de biomarcadores comercials per a la detecció de la FA.

iii. Estudi de mercat.

  1. Presentar una patent europea prioritària + sol·licitar una patent PCT. La patent prioritària es va presentar en 2019, mentre que la sol·licitud PCT es presentarà en 2020.
  2. Estudi regulador.

vaig veure. Marca CE.

Tant els passos de valorització i. com ii. estan destinats a ser realitzats amb el suport financer i de recursos d’una gran farmacèutica, a través d’un acord de co-desenvolupament.

Eventualment, preveiem que aquest panell de marcadors biològics s’inclogui en l’anàlisi de sang prescrit pels metges i que es realitzi en proves massives per a detectar als possibles pacients amb FA i tractar-los en la fase inicial de la malaltia.

El programa del Fons de Palesos Ginjol contribuirà en gran manera a la valorització del projecte finançant la redacció i presentació de la patent europea prioritària i de la sol·licitud PCT, els costos de la qual ascendeixen a un total de 11.000€, dels quals 10.000 se sol·liciten en aquesta sol·licitud.

Planegem reemborsar el 90% de la quantitat sol·licitada en 2022-23 a través dels pagaments inicials i de la primera fita, mentre que la quantitat restant serà reemborsada a través del 10% de les regalies obtingudes per VHIR en la comercialització de l’actiu.