2017 – 2nd edition

PH

Plant Healing

CRAG

TRL: 1-3
Ongoing

The art of grafting is manually performed by a skilled workforce, which is costly and time-consuming. A 15-20 % of grafts fail due to common pathogen infections or improper healing of the wound area (Agromillora Iberia S.L., personal communication). Currently farmers use grafting tape to cover the union. Commercially available tapes for this purpose are flexible, self-adhesive and biodegradable. Although useful, they are expensive and do not ensure graft success. In fact, very few improvements have been introduced in this field, and plant nurseries are extremely interested in novel material/solutions providing support and protection to the wounded area (Agromillora Iberia S.L., personal communication).

Therefore, we offer a novel material, PLANT HEALING (PH), which could be implemented in current grafting protocols with no extra time or effort to significantly improving graft efficiency and process efficiency. PLANTHEALING will make an agricultural breakthrough, by developing a new nanocomposite material containing silver nanoparticles linked to bacterial cellulose.

This idea has been submitted as a Spanish Patent (May 2016). The initial patentability study was performed by an official patent office which confirmed novelty and innovation. Preliminary experiments to produce this material have been performed. The working team is currently seeking for additional fundign to go on working on this project; currently, the project is at index of readiness of 2.

To develop PH we divided the tasks in two differentiated areas: I) Experimental and II) Business.

I) EXPERIMENTAL
In this section many questions remain open and they are divided in different main blocks.
I.1. Nanomaterial production at a laboratory scale
I.2. Analysis of the Ag-BC nanocomposite toxicity
I.3. Analysis of the anti-pathogenic properties of the Ag-BC nanocomposite
I.4. Analysis of the wound healing properties of BC
I.5. Effects of Ag-BC on tree grafting

II) BUSINESS
Evaluate this material within the framework of the final application: we want to quantify the market size, the type of customers and products already in the market, target price and industry process. This information would be capital in order to mature the idea to a marketable product and advance in the readiness level of this project. Obtain legal and commercialization framework of this product.

At the end of the sixth month we would like to have a business plan with information regarding the market to which we want to address and decide if the project should move to the product stage.

L’art d’empeltar arbres es porta a terme manualment per mà d’obra qualificada, el que és costós i consumeix molt de temps. Un 15-20% dels empelts fallen a causa d’infeccions per patògens comuns o per la curació incorrecta de la zona de la ferida (Agromillora Iberia S.L., comunicació personal). Actualment, els agricultors utilitzen cinta d’empeltar per cobrir la unió. Les cintes disponibles comercialment per fer-ho són flexibles, auto-adhesives i biodegradables. Tot i que aquestes cintes són útils, són cares i no garanteixen l’èxit de l’empelt. De fet, en els últims anys pràcticament no s’han introduït millores en aquest camp, i les empreses viveristes estan molt interessades en obtenir nous materials/solucions que proporcionin suport i protecció a la zona de la ferida (Agromillora Iberia S.L., comunicació personal).

En aquest sentit, ens proposem oferir un nou material, PLANT HEALING (PH), que podria aplicar-se en els protocols actuals d’empelt sense afegir temps ni esforç addicional, i que milloraria considerablement l’eficiència i l’eficàcia del procés d’empelt. PLANT HEALING desenvoluparà un nou material nanocompost, format per nanopartícules de plata unides a cel·lulosa bacteriana, que suposarà un gran avanç en l’agricultura.

Aquesta idea ha estat presentada a l’Oficina Espanyola de Patents (maig 2016). L’estudi inicial de patentabilitat, realitzat per l’oficina oficial de patents, va confirmar la novetat i la innovació del producte. Els experiments preliminars per a la producció d’aquest material ja s’han realitzat. No obstant, el desenvolupament del projecte no ha seguit més enllà a causa de l’escassetat de fons; Per tant, el projecte està en un estadi de desenvolupament (TRL) 2.

Per desenvolupar PH hem dividit les tasques en dues zones diferenciades: I) Experimental i II) Desenvolupament de negoci.

I) EXPERIMENTAL
En aquesta secció l’objectiu es treballar en les següents qüestions:
I.1 Producció del nanomaterial a escala de laboratori
I.2 Anàlisi de la toxicitat del nanomaterial Ag-BC
I.3 Anàlisi de les propietats anti-patogèniques del nanomaterial Ag-BC
I.4 Anàlisi de les propietats regeneratives de la BC
I.5 Efectes de l’Ag-BC en els els empelts d’arbres

II) NEGOCI
Avaluar aquest material en el marc de l’aplicació final: volem quantificar la mida del mercat, el tipus de clients, els productes que ja estan al mercat, el preu objectiu i el procés industrial. Aquesta informació serà capital per tal de madurar la idea d’un producte comercialitzable i avançar en el nivell de preparació d’aquest projecte, obtenint el marc legal i de mercat d’aquest producte.

Al final del dotzè mes ens agradaria tenir un pla de negoci amb informació sobre el mercat al que volem abordar per a poder decidir si el projecte ha de passar a la fase de producció.