2017 – 2nd edition

DR therapy

Topical ocular treatment for retinal neurodegeneration

VHIR

TRL: 4-6
Ongoing

Diabetic retinopathy (DR) is the most common complication of diabetes and remains the leading cause of blindness among working-age individuals in developed countries. Current treatments are based on laser photocoagulation or intravitreal injection of anti-VEGF therapies. These therapies are indicated in too advanced stages of the disease and they are associated with significant adverse effects. Therefore, it is necessary to find a treatment that can reach the retina to target early neurodegeneration, easy to apply and without side effects. The inventors have solved a long-felt need in the field of ophthalmology by providing agents that, administered topically, can reach the retina and exert therein a neuroprotective effect to prevent it from early degeneration. In addition, the topical administration of these compounds by using eye drops limits their action to the eye and minimizes the local and systemic adverse effects. This is a great advantage when compared with intraocular injections.

The stage of development of the project is TRL4, specifically, the efficacy of the compounds was studied in a spontaneous model of type 2 diabetes (db/db mouse). The topical administration of these agents is effective in preventing neurodegeneration and vascular leakage in the diabetic retina. The results of the project are protected by a priority patent filed in 2016 and it offers the following competitive advantages compared to the current solutions:

1. A novel therapy for the early stages of DR based on neuroprotection.
2. Non-invasive treatment without systemic side effects.
3. Topical treatment (eye drops) reaching therapeutic concentrations in the retina.

La retinopatia diabètica (DR) és la complicació més comuna de la diabetis i és la causa principal de ceguera entre les persones en edat de treballar en els països desenvolupats. Els tractaments actuals es basen en la fotocoagulació amb làser o la injecció intravítria de teràpies anti-VEGF. Aquestes teràpies estan indicades en etapes molt avançades de la malaltia i estan associades a efectes adversos significatius. Així, encara hi ha la necessitat de trobar un tractament que pugui arribar a la retina per tractar la neuro-degeneració primerenca, que sigui fàcil d’aplicar i no tingui efectes secundaris. Els inventors han resolt una gran necessitat del camp de l’oftalmologia, proporcionant agents que, administrats per via tòpica, poden arribar a la retina, tot exercint un efecte neuro-protector per evitar la degeneració primerenca. A més, l’administració tòpica d’aquests compostos mitjançant l’ús de gotes per als ulls limita la seva acció als ulls i minimitza els efectes adversos locals i sistèmics. Aquest és un gran avantatge en comparació amb les injeccions intraoculars.

L’etapa de desenvolupament del projecte és TLR4, en concret, l’eficàcia dels compostos es va estudiar en un model espontani de la diabetis tipus 2 (db/db de ratolí). L’administració tòpica d’aquests agents és eficaç en la prevenció de la neuro-degeneració a la retina diabètica. Els resultats del projecte estan protegits per una patent prioritària presentada el 2016 i ofereix els següents avantatges competitius en comparació amb les solucions actuals:

1. Una nova teràpia per a les primeres etapes de la retinopatia diabètica basada en la neuro-protecció.
2. Un tractament no invasiu i sense efectes secundaris sistèmics.
3. Un tractament tòpic (gotes per als ulls) aconseguint concentracions terapèutiques a la retina.